YASAL UYARILAR

Şirket Bilgisi

Firma İsmi: Royal Motor Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Firma Adresi: Kuruçeşme mh. Kuruçeşme cd. 31, 34345 Beşiktaş-İstanbul/Türkiye

Yasal Bilgi

Yasal Uyarı ve Kullanım Şartları

Tanımlar ve Koşullar

Bu web sitesine girmeniz veya bu web sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları ve hükümleri kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Bu web sitesinin kullanımından doğan ve doğacak her türlü zarar ve/veya kayıplardan dolayı Royal Motor Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (bundan böyle kısaca “Royal Motor” olarak anılacaktır), yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişilerin ve Royal Motor’ un yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Royal Motor bu yasal uyarıda yer alan tüm koşulları ve hükümleri önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına haizdir.

 

Bilgilendirme ve Feragat

Bu web sitesi bilgilendirme amacıyla iyi niyetle hazırlanmıştır. Bu web sitesinde yer alan her türlü bilgi genel nitelikte olup, doğruluğu, eksiksiz olması, güvenilirliği, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette Royal Motor tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir.

Royal Motor hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman söz konusu bilgileri değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkarabilir.

Bu web sitesine erişim ve sitede yer alan bilgilerin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun Royal Motor, yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişiler ve Royal Motor’ un yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların sorumlu tutulamaz.

 

Fikri Mülkiyet

Bu web sitesinde yer alan, bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan, tüm sayfalar, fotoğraflar, dizaynlar, resimler gibi malzemeler ve bilgilere ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları Royal Motor 'a ait ve ilgili kanunlarca korunmakta olup, bu malzemeler ve bilgiler izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

Bu web sitesindeki bilgileri herhangi bir ticari ve çıkar amacı olmadan kişisel bilgi edinmek amacıyla kullanabilir, indirebilir, kopyalayabilir ve yazdırabilirsiniz yada herhangi bir ticari ve çıkar amacı olmadan üçüncü şahıslara sadece kişisel bilgilendirilmeleri amacıyla bu bilgilerin Royal Motor web sitesinden temin edildiğini ve burada yer alan tüm koşul ve hükümlere bağlı olduklarını belirtmek şartıyla verebilir ve gönderebilirsiniz.

Bu web sitesinde yer alan herhangi bir bilgiyi, herhangi bir şekilde tahrif etmek, her türlü cezai ve hukuki takibata neden olacaktır.

 

Yetkili Mahkeme

Bu web sitesinin kullanımından doğan ve/veya yasal uyarıda yer alan koşul ve hükümlere ilişkin ve/veya bu web sitesi ile bağlantılı olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda Türkçe Yasal Uyarı metni esas olup, İstanbul Mahkemeleri ve İcra ve İflas Daireleri yetkilidir.

Bu yayın, Royal Motor un izni olmadan kopyalanamaz, dağıtılamaz, ticari bir amaçla kaynak gösterilmek suretiyle kullanılamaz ve hiçbir format altında bilgisayar sistemlerine aktarılamaz.

Gizlilik Politikası

ROYAL MOTORS SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu bilgilendirme metni, kişisel verilerinizin Royal Motors Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Royal Motors) tarafından ne şekilde işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği konularında bilgi vermek amacıyla tarafınıza sunulmaktadır.

 

1) Veri Sorumlusu Hakkında 

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında Royal Motors tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Royal Motors veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir. 

 

2) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları 

Kişisel verileriniz, KVKK kapsamında öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Royal Motors’un ya da Royal Motors iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Royal Motors’un ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi

ile Royal Motors’un insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir. 

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

 

3. Kişisel Verilerinizin Paylaşılması 

Kişisel verileriniz, Royal Motors’un ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile şirketimizin

insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, dış hizmet sağlayıcılarıyla, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’nIn 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

 

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunların Hukuki Sebepleri 

Royal Motors faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kişisel verilerinizi, anketler, İnternet siteleri, RoyalMotors temsilcileri ve benzeri çeşitli kanallar vasıtasıyla toplamakta ve değişik hukuki sebeplerle

Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlara uygun olarak işlemektedir. 

 

5. Kişisel Verilerinize İlişkin Kanun’dan Doğan Haklarınız 

Kanun gereğince kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz: 

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
  • KVKK’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
  • 6 ve 7 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Royal Motors’a yazılı olarak başvurabilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler Royal

 

Motors tarafından duyurulacaktır. 

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şuan için ücretsizdir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir. 

 

6. Royal Motors’un İletişim Bilgileri 

Açıklanan haklarınızı kullanmak için kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren yazılı dilekçenizi, Royal Motors Sanayi ve Limited Şirketi Kuruçeşme Mahallesi

Kuruçeşme Caddesi No:31 Beşiktaş/İstanbul adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi, bu metni okuduğunu ve kabul ettiğini, web sitesinde işlem yapmakla kişisel verilerinin işlenmesine ve paylaşılmasına rıza göstermiş sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.